Persoonlijke hulpmiddelen

Ambtelijke capaciteit. Resultaten van het pilootonderzoek

Ambtelijke capaciteit. Resultaten van het pilootonderzoek

Auteurs: Bruno Broucker, Bram Van Haelter & David Vos

Project: Ambtelijke Capaciteit

Depotnummer: D/2017/10106/001

Download rapport (pdf)

Inleiding en samenvatting:

Reeds meerdere jaren is er een beleidskeuze om de bevoegdheden en autonomie van lokale besturen te versterken. In het Vlaams regeerakkoord 2014 staat uitdrukkelijk: "De Vlaamse Regering beoogt een overheidslandschap dat bestaat uit sterke steden en gemeenten met meer bevoegdheden en autonomie. (…) De Vlaamse overheid is een kaderstellende overheid die de grote doelstellingen van het Vlaamse beleid bepaalt. De gemeenten krijgen het vertrouwen om deze doelstellingen binnen hun eigen lokale context te realiseren en bepalen welke middelen en mensen ze daartoe inzetten." De aanname van deze beleidsdoelstelling is dat lokale besturen het best geplaatst zijn om te beslissen welke richting het bestuur moet uitgaan in functie van een optimale dienstverlening voor de burger. Deze opvatting ligt in de lijn van internationale ontwikkelingen op het vlak van binnenlands bestuur. De Vlaamse overheid realiseert deze ambitie via meerdere initiatieven, zoals bijvoorbeeld het planlastendecreet, de commissie decentralisatie, de integratie van sectorale subsidies in het gemeentefonds, enzovoort.

Eén van de opdrachten van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (SBV) is na te gaan in welke mate de lokale besturen omgaan met de geboden beleidsvrijheid en in welke mate het bestuurlijk kader hen in staat stelt om hiermee aan de slag te gaan. Een cruciale voorwaarde om de doelstelling van meer autonomie daadwerkelijk te realiseren is dat de lokale besturen ook over de nodige capaciteit beschikken om hun opdrachten te vervullen. Het is deze capaciteit die in de focus van dit onderzoek staat. Met andere woorden: het onderzoek bekijkt de wijze waarop het bestuur zich organiseert om de optimale verhouding tussen capaciteit en opdracht van lokale besturen te vinden.

Binnen deze context werd in het najaar van 2016 op basis van literatuurstudie, informele gesprekken en projectvergaderingen gekomen tot een consensus wat betreft de te hanteren scope en de aard van het onderzoek naar ambtelijke capaciteit bij lokale besturen. De beslissing werd genomen om de hoofddoelstelling van het project als volgt te definiëren: welke kenmerken en voorwaarden bepalen of lokale besturen hun ambtelijke capaciteit kunnen verhogen? Wat verklaart dat bepaalde gemeenten hun ambtelijke capaciteit wel of niet versterken en hoe dan concreet? De centrale vraagstelling van het onderzoek is dus nagaan hoe lokale besturen hun ambtelijke capaciteit ontwikkelen om hun rol in het bestuurlijk systeem te spelen, en welke elementen verklaren waarom ze deze capaciteit wel of niet op een bepaalde wijze ontwikkelen. Dat impliceert dat er wordt nagegaan wat de staat is van de ambtelijke capaciteit van lokale besturen en welke factoren deze ambtelijke capaciteitsontwikkeling verklaren: Over welke capaciteit beschikken gemeenten? Hoe ontwikkelen ze zelf deze ambtelijke capaciteit? Wat verklaart de verschillen tussen gemeenten?

In deze brede centrale vraagstelling wordt door de onderzoekers een onderscheid gemaakt tussen het lange en het korte termijn onderzoeksperspectief. De doelstelling van het onderzoek naar ambtelijke capaciteit is om tegen het eind van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing (de lange termijn) ambtelijke capaciteitsontwikkeling in lokale besturen te kunnen begrijpen en verklaren zodat lokale besturen hun opdrachten efficiënt en effectief kunnen uitvoeren. Hierbij wordt ambtelijke capaciteit dan in haar verschillende onderdelen (zie hiervoor later), en in relatie tot verschillende organisatiedeelaspecten onderzocht.

Op de korte termijn is het de bedoeling om na te gaan welke middelen/instrumenten lokale besturen aanwenden om capaciteit te creëren en/of te verhogen, en daarbij eventuele verschillen in zowel aanpak als outcome tussen lokale besturen te verklaren. Ambtelijke capaciteit wordt in deze dan in relatie gebracht tot specifieke elementen, zoals bijvoorbeeld sectoraal beleid of specifieke beleidsinitiatieven. Hierbij wordt ambtelijke capaciteit onderzocht in een aantal van haar componenten. De opsplitsing van het project in verschillende deelprojecten laat toe om op korte termijn inzicht en resultaten te boeken in de thematiek, maar ook om het concept ambtelijke capaciteit, dat een breed en complex concept is, in haar verschillende onderdelen gericht te bestuderen. Omwille van die reden werd er beslist om het onderzoek voor 2017 toe te spitsen op twee inhoudelijke thema’s die expliciet gerelateerd zullen worden aan ambtelijke capaciteit(sontwikkeling), m.n. (1) de versterkte samenwerking en/of integratie gemeente-OCMW en (2) organisatiebeheersing.

Dit eerste deelrapport is het resultaat van een eerste pilootonderzoek met betrekking tot deze twee thematieken. Het rapport heeft hierbij de volgende doelstellingen. Ten eerste wordt hiermee de afbakening van het onderzoek geëxpliciteerd en de onderzoeksvragen voor het jaar 2017 geconcretiseerd.

Ten tweede wordt het conceptuele kader voorgesteld dat gebruikt zal worden in het kader van het thema ambtelijke capaciteit, en wordt eveneens de link gelegd met voorgaande steunpuntonderzoek naar bestuurskracht. Het is namelijk niet de bedoeling een nieuw bestuurskrachtonderzoek uit te voeren; wel om voort te bouwen op de bevindingen uit voorgaand gerelateerd onderzoek.

Ten derde wil het rapport een eerste aanzet doen om het conceptuele kader en de onderzoeksvragen te operationaliseren en te testen op een pilootcase. Dat zal toelaten het kader, de vragen en de aanpak verder te verfijnen.

Ten vierde is het de bedoeling dat aan de hand van dit rapport een selectie van cases wordt gemaakt voor het verdere verloop van het onderzoek, en daarnaast de timing voor te leggen.

Concreet betekent dit dat in de volgende onderdelen eerst de onderzoeksvragen zullen worden voorgesteld; vervolgens de historiek van voorgaand onderzoek dat sterk in relatie staat tot dit thema, m.n. dat van bestuurskracht; nadien wordt het eigen conceptuele kader uit de doeken gedaan met de operationalisering op de twee voorgestelde thema’s; tot slot worden de aanpak van de pilootcase en de verkregen resultaten weergegeven. We eindigen met een besluit en verduidelijking van de verdere stappen van het onderzoek. Deze pilootstudie heeft bovendien ook het voordeel dat het theoretisch kader, de methodologie en de gebruikte invalshoeken waar nodig nog aangepast kunnen worden voor het verdere verloop van het onderzoek.